Exempelbanken
MKB - Tvärförbindelse Södertörn


ID-nummer: 191020-4948
Län: Stockholms län
År: 2018
Kontaktpersoner: Kaisa Malmqvist
Dokument PM ekologiska samband
Ingress

Infrastrukturen på Södertörn är i dagsläget eftersatt och en av de mest trafikerade vägarna, väg 259, är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. För att skapa tryggare resor har Trafikverket sedan 2014 planerat för bygget av Tvärförbindelse Södertörn - en ny väg över norra Södertörn mellan E4/E20 och väg 73. Landskapet som berörs av vägprojektet är mycket varierat, vilket framför allt beror på topografin. Landskapet är böljande och bitvis småkulligt med hällmarker och till största delen beskogat.

Beskrivning

Detta pm utgör ett gott exempel på hur ekologiska samband kan analyseras i ett större vägprojekt som går genom ett stort område med äldre barrskog. Noggranna analyser av viltrörelser och ekologiska samband för groddjur har gjorts och patch-matrixanalysen (som analyserar själva livsmiljöernas betydelse) har kombinerats med motståndsanalysern (som analyserar vägarna mellan dem). Dessa analyser har identifierat svaga förbindelser mellan stora sammanhängande skogsområden som bedömts vara av mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden i området. Utifrån detta beskrivs den planerade motorvägens effekter samtidigt som anpassningar och skyddsåtgärder föreslås för att motverka bland annat barriäreffekter och viltolyckor. De ekologiska analyserna kan även utföras med andra metoder. Oavsett val av metod att motsvarande analyser kan göras, finns värdefulla angreppssätt att hämta från detta exempel, exempelvis urval av arter att studera, uppdelning i "normalspridning", "sällanspridning" och "sammanhängande grönstruktur".

Skapad av CGI 2016 | Databasinnehåll © Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Riksantikvarieämbetet.